<% Dim FraDato Dim TilDato Dim FraDatoDK Dim TilDatoDK Dim SQL FraDato = Request("Fra") TilDato = Request("Til") If Not IsDate(FraDato) Then FraDato = "" End If If Not IsDate(TilDato) Then TilDato = "" End If If FraDato <> "" Then FraDato = DateDD_MM_YYYY(FraDato) End If If TilDato <> "" Then TilDato = DateDD_MM_YYYY(TilDato) End If FraDatoDK = FraDato TilDatoDK = TilDato If FraDatoDK = "" Then FraDatoDK = Date2DK(Date) End If If FraDato = "" then FraDato = Date Else FraDato = FraDato End If '>* 25-04-01 BySQL = "" A = Trim(Request("LocalSearch")) If A = "True" Then AntalByer = cInt(Request("AntalByer")) ByRefId = "" BySQL = "" Ctr = 1 For N = 1 To AntalByer If Request("By" & Ctr) <> "" Then If Ctr = 1 Then Session("ByMain") = "|" & Trim(Request("By" & Ctr)) & "|" End If If ByRefId = "" Then ByRefId = "ById Like " ByRefId = ByRefId & "'%" & Trim(Request("By" & Ctr)) & "%'" Else ByRefId = ByRefId & " OR ById Like " & "'%" & Trim(Request("By" & Ctr)) & "%'" End If End If Ctr = Ctr + 1 Next BySQL = Trim(ByRefId) ' BySQL = Replace(BySQL,"|","") Session("ByMain") = Replace(Session("ByMain"),"|","") Session("ByMain") = "|" & Session("ByMain") & "|" ' response.write "sql " & bysql & "
" ' response.write "bymain " & session("bymain") & "
" If TilDato <> "" Then SQL = "SELECT Kalender.RecId, Kalender.Dato, Kalender.ById, Kalender.KlokkenFra, Kalender.KlokkenTil, Kalender.Overskrift, Kalender.Beskrivelse " & _ "FROM Kalender " & _ "Where (" & BySQL & ") " & _ "And Dato >=" & SQLDato(FraDato) & " " & _ "And Dato <=" & SQLDato(TilDato) & " " & _ "Order By Dato" Else SQL = "SELECT Kalender.RecId, Kalender.Dato, Kalender.ById, Kalender.KlokkenFra, Kalender.KlokkenTil, Kalender.Overskrift, Kalender.Beskrivelse " & _ "FROM Kalender " & _ "Where (" & BySQL & ") " & _ "And Dato >=" & SQLDato(FraDato) & " " & _ "Order By Dato" End If ' response.write "SQL: " & sql & "
" Else '<* 25-04-01 If TilDato <> "" Then SQL = "SELECT * FROM Kalender Where " & Session("BySQL") & " And Dato >=" & SQLDato(FraDato) & " And Dato <=" & SQLDato(TilDato) & " Order By Dato" Else SQL = "SELECT * FROM Kalender Where " & Session("BySQL") & " And Dato >=" & SQLDato(FraDato) & " Order By Dato" End If '>* 25-04-01 ' response.write "sql " & sql & "
" End If '<* 25-04-01 Set RS = dba.Execute(SQL) Sub SkrivAktivitet Response.Write "" & Rs("Dato") & "
" & "" & Rs("Overskrift") & "" End Sub %> Aktiviteter <% '>* 25-04-01 %>
<% '<* 25-04-01 %>

Arrangementer i <%=session("ByNavn")%>
Tilmeld nyt arrangement

Medtag også aktiviteterne i <% '>* 25-04-01 Set RsNabo = dba.Execute("SELECT Byer.ById, Byer.ByNavn, NaboByer.ById, NaboByer.ByIdNabo " & _ "FROM NaboByer, Byer " & _ "WHERE NaboByer.ById='" & Session("ByMain") & "' AND NaboByer.ByIdNabo = Byer.ById") Ctr = 2 Do While Not RsNabo.EOF If Trim(Request("By" & Ctr)) <> "" Then NaboChecked = " checked" Else NaboChecked = "" End If %> "<%=NaboChecked%>><%=RsNabo("ByNavn")%>  <% RsNabo.MoveNext Ctr = Ctr + 1 Loop RsNabo.Close '<* 25-04-01 %>
Herudover findes de faste arrangementer i Kvissel

Dato fra > til >

"> ">

<% Do While Not Rs.EOF If BySQL <> "" Then Response.Write "

" A = "" For N = 1 To AntalByer If Trim(Request("By" & N)) <> "" Then Set RsBy = dba.Execute("Select * From Byer Where ById = '" & Request("By" & N) & "' Order By ById") If Instr(Ucase(Trim(Rs("ById"))),Ucase(Trim(RsBy("ById")))) > 0 Then If A = "" Then Response.Write Trim(RsBy("ByNavn")) Else Response.Write " + " & Trim(RsBy("ByNavn")) End If A = "OK" End If RsBy.Close End If Next Response.Write("
" & DateDDMMMMYYYY(Rs("Dato")) & " ") Else Response.Write("

" & DateDDMMMMYYYY(Rs("Dato")) & " ") End If If Rs("KlokkenFra") <> "" Then If TTMM(Rs("KlokkenFra")) <> "0:00" Then Response.Write(" " & TTMM(Rs("KlokkenFra"))) End If End If If Rs("KlokkenTil") <> "" Then If TTMM(Rs("KlokkenTil")) <> "0:00" Then Response.Write(" til " & TTMM(Rs("KlokkenTil"))) End If End If Response.Write(" " & Rs("Overskrift") & "

") Response.Write("

" & Rs("Beskrivelse") & "


") Rs.MoveNext Loop %>

Er du arrangør af eller har kendskab til et arrangement på <%=session("ByNavn")%>-egnen, som ikke er registreret ovenfor, er du meget velkommen til at indsende en besked til Webmaster med oplysninger / tip herom. På forhånd tak.
Optagelser er gratis.